S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady/EÚ/2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov/GDPR/

Spoločnosť M+S Trading SK s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť M+S Trading SK, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35893001, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 32427/B. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

tel. +421-32-7719191, +421-32-7719392

e-mail: silux@silux.sk, mssk@mssk.sk

 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajova/Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov  

a/ Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov

a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o službách a to najmä:meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje/tel.,e-mail/, IP adresa a prihlasovacie meno/e-mail/zákazníka.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba/zákazník/, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl.6 ods.1 písm.b/ nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.

 

b/ Účtovné a daňové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods.1 písm.c) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

c/  Marketingové účely

Na marketingové účely môžu byť zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa zasielané marketingové správy formou newslleter-u informujúce o novinkách a obchodných ponukách Prevádzkovateľa. Na účely priameho marketingu je spracúvaná e-mailová adresa zákazníka alebo obchodného partnera.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja a vzťahu so zákazníkmi a obchodnými partnermi formou priameho marketingu.

Príjemca newsletter-u môže zasielanie marketingových správ kedykoľvek zrušiť v spodnej časti každého newsletter-u, prípadne kontaktovaním Prevádzkovateľa.

 

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • Dopravné a kuriérske spoločnosti za účelom dopravy tovaru zákazníkom.
 • ECON – KV, s.r.o. Hviezdoslavova 634/45, 91601 Stará Turá, IČO: 36349496 - vedenie vedenie účtovníctva.
 • Správca e-shopu Prevádzkovateľa, spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37 001, České Budějovice, IČO: 28090403.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, resp. do doby zrušenia odoberania newsletter-a dotknutou osobou,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov po dobu na ktorú je takýto súhlas poskytnutý, resp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: mssk@mssk.sk alebo silux@silux.sk
 • písomne na adresu: M+S Trading SK s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, prípadne na adresu M+S Trading SK s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
YzU1ODMzMD