S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete.

OBCHODNÉ PODMIENKY
Obchodné podmienky

 

Obchodné a nákupné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou M+S Trading SK, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35893001, IČ DPH/DIČ: Sk2021852635 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.silux.sk (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.),  oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriér, prepravná spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Poštovné (prepravné náklady) bude pripočítané k cene tovaru, ak nebude dohodnuté inak. Poštovné/prepravné objednaného tovaru je zvyčajne od 4,00 EUR do 10 EUR s DPH.

2.Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval do doby zaslania potvrdenia na jeho mail o vyexpedovaní  objednaného tovaru.

3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 3-14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena, platby

1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred) pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vyexpedovaní objednávky nemá záujem o predmetný tovar, postupuje nasledovne:  zaplatí a prevezme tovar, následne ho pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet.

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale!

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

2. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

3. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € s DPH do 7 dní od doručenia faktúry na účet predávajúceho.

Zmluvná pokuta 10 € s DPH je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.

Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky).

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

4. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja,  u niektorých produktov je záruka až do 5 rokov, tak ako je uvedené v popise jednotlivých výrobkov.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

3. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na "Dodacom liste" je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

 

VII: Spracovanie osobných údajov

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

 

Spoločnosť M+S Trading SK s.r.o. plne rešpektuje súkromie osôb a zodpovedne pristupuje k spracúvaniu osobných údajov. V súlade s platnou legislatívou v oblasti ochrany osobných údajov Vás informujeme ako spracúvame osobné údaje. Legislatívny rámec ochrany osobných údajov tvorí Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“).

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom je spoločnosť M+S Trading SK, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35893001, zapísaná v Obchodnom registri SR vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 32427/B. (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

tel. +421-32-7719191, +421-32-7719392

e-mail: silux@silux.sk, mssk@mssk.sk

 

Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely a právny základ spracúvania osobných údajov 

a/ Objednávka tovaru/služieb a uzatvorenie kúpnej zmluvy vrátane predzmluvných vzťahov                                                                       a s tým súvisiace aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie prípadnej reklamácie.                                           Rozsah spracúvaných osobných údajov je vymedzený kúpnou zmluvou, prípadne zmluvou o službách a to najmä: meno a priezvisko zákazníka, fakturačná adresa/dodacia adresa, kontaktné údaje (tel., e‑mail), IP adresa a prihlasovacie meno (e-mail) zákazníka.                                    Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (zákazník), alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia GDPR.                               Spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna zmluva uzavretá medzi zákazníkom a Prevádzkovateľom.

 

b/ Účtovné a daňové účely

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods.1 písm.c) nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov prebieha bez súhlasu dotknutej osoby, nakoľko spracúvanie osobných údajov stanovuje osobitný predpis.

 

c/  Marketingové účely

Na marketingové účely môžu byť zákazníkom a obchodným partnerom Prevádzkovateľa zasielané marketingové správy formou newslleter-u informujúce o novinkách a obchodných ponukách Prevádzkovateľa. Na účely priameho marketingu je spracúvaná e-mailová adresa zákazníka alebo obchodného partnera.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je podpora predaja a vzťahu so zákazníkmi a obchodnými partnermi formou priameho marketingu.

Príjemca newsletter-u môže zasielanie marketingových správ kedykoľvek zrušiť v spodnej časti každého newsletter-u, prípadne kontaktovaním Prevádzkovateľa.

 

Príjemci osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb sú spracúvané poverenými zamestnancami a zmluvnými partnermi Prevádzkovateľa.

Medzi zmluvných partnerov (sprostredkovateľov) patria spoločnosti:

 • Dopravné a kuriérske spoločnosti za účelom dopravy tovaru zákazníkom.
 • ECON – KV, s.r.o. Hviezdoslavova 634/45, 91601 Stará Turá, IČO: 36349496 - vedenie vedenie účtovníctva.
 • Správca e-shopu Prevádzkovateľa, spoločnosť Bohemiasoft s.r.o., Rudolfovská tř. 247/85, PSČ 37 001, České Budějovice, IČO: 28090403.

 

Prenos osobných údajov do tretích krajín a analytika

Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a osobné údaje nie sú predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania ani profilovania.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu a po dobu trvania premlčacej doby súvisiaceho nároku,
 • splnenia účelu spracúvania osobných údajov,
 • trvania oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, resp. do doby zrušenia odoberania newsletter-a dotknutou osobou,
 • doby stanovenej osobitnými predpismi,
 • v prípade poskytnutia súhlasu na spracúvanie osobných údajov po dobu na ktorú je takýto súhlas poskytnutý, resp. do odvolania súhlasu dotknutou osobou.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade s nariadením GDPR a so zákonom o ochrane osobných údajov právo:

 • požadovať prístup k osobným údajom,
 • na opravu osobných údajov,
 • na vymazanie osobných údajov,
 • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov a
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.

 

Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť:

 • elektronicky zaslaním e-mailu na adresu: mssk@mssk.sk alebo silux@silux.sk
 • písomne na adresu: M+S Trading SK s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, prípadne na adresu M+S Trading SK s.r.o., Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Kupujúci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely a vo vyššie uvedenom rozsahu. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

 

OWY4ZjF