Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

 

Obchodné a nákupné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou M+S Trading SK, s.r.o., Škultétyho 12, 831 03 Bratislava, IČO: 35893001, IČ DPH/DIČ: Sk2021852635 (ďalej len "prevádzkovateľ") uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu http://www.silux.sk (ďalej len "obchod").

2. Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohoto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

4. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. V prípade, ak nie je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim dohodnutá trvalá kúpno-predajná zmluva v písomnej forme, považuje sa elektronická objednávka v obchode za návrh k uzavretiu zmluvy medzi kupujúcim a prevádzkovateľom, ktorú prevádzkovateľ potvrdením objednávky akceptuje.

II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

3. K akceptovaniu návrhu na zmluvu zo strany prevádzkovateľa dôjde potvrdením elektronickej objednávky.

4. Prevádzkovateľ si môže v jednotlivých, predovšetkým cenovo náročnejších prípadoch vyhradiť vznik zmluvy potvrdením objednávky. Prevádzkovateľ je v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.),  oprávnený žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, považuje sa objednávka za neplatnú. Ak je medzi prevádzkovateľom a kupujúcim uzatvorená dlhodobá rámcová písomná kúpna zmluva, elektronická objednávka uzatvorenú zmluvu bližšie špecifikuje a konkretizuje a je jej neoddeliteľnou súčasťou.

5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 6 hodín od jej odoslania. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim.

III. Dodacie podmienky, termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie sídlo (bydlisko), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriér, prepravná spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, alebo na základe dohody s kupujúcim bude tovar pripravený u dodávajúceho, ak nebude vyslovene dohodnuté inak. Poštovné (prepravné náklady) bude pripočítané k cene tovaru, ak nebude dohodnuté inak. Poštovné/prepravné objednaného tovaru je zvyčajne od 4,00 EUR do 10 EUR s DPH.

2.Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednávku ak ju nestornoval do doby zaslania potvrdenia na jeho mail o vyexpedovaní  objednaného tovaru.

3. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.

4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

5. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky, zvyčajne 3-14 dní. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, o čom bude kupujúci včas informovaný prevádzkovateľom.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

IV. Kúpna cena, platby

1. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru (na dobierku, u prevádzkovateľa, od kuriéra) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (platba vopred) pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

V. Vrátenie alebo výmena tovaru

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.

V prípade, že kupujúci po doručení emailu o vyexpedovaní objednávky nemá záujem o predmetný tovar, postupuje nasledovne:  zaplatí a prevezme tovar, následne ho pošle späť (na svoje náklady) predávajúcemu doporučenou zásielkou bez dobierky. Upozorní o tejto skutočnosti predávajúceho a ten kupujúcemu po vrátení tovaru vráti peniaze na jeho bankový účet.

Vrátiť je možné iba tovar nepoužitý, nepoškodený a v pôvodnom obale!

V prípade splnenia podmienok pre vrátenie tovaru bude kupujúcemu vrátená celá suma, ktorú za tovar zaplatil.

Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného.

2. Po dohode môže byť navrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v zodpovedajúcej hodnote, ktorý bude zaslaný buď s ďalšou objednávkou zákazníka alebo samostatne.

3. V prípade, že si kupujúci nepreberie zásielku odoslanú na dobierku, si predávajúci vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 € s DPH do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie na účet predávajúceho.

Zmluvná pokuta 10 € s DPH je náhrada škody – nákladov, ktoré vynaložil predávajúci na odoslanie zásielky kupujúcemu. Ide o náklady na poštovné, dobierku, poplatok za vrátenie dobierky, obalový materiál, administratívu a čas vynaložený na vybavenie objednávky.

Upomienka na zaplatenie zmluvnej pokuty je kupujúcemu posielaná emailom aj SMS správou.

Pokiaľ zákazník pokutu nezaplatí najneskôr do 14 dní od doručenia upomienky na zaplatenie, bude od neho následne súdne a exekučne vymáhaná škoda, ktorú predávajúcemu spôsobil (pokuta, súdne a exekučné poplatky).

Všetky upomienky sa považujú za doručené na druhý deň od odoslania. Presný dátum, suma a číslo objednávky bude vždy uvedené v upomienke.

Pozn: Upozorňujeme zákazníkov, aby nepodceňovali a nebrali súdne a exekútorské konania na ľahkú váhu a pokúšali sa im v čo najväčšej miere vyhnúť.

4. V prípade že kupujúcim je osoba mladšia ako 15 rokov, všetky podmienky na seba preberá a je zodpovedný za ich plnenie rodič dieťaťa alebo jeho zákonný zástupca.

VI. Záruka, reklamácie, doklady

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku 24 mesiacov odo dňa predaja,  u niektorých produktov je záruka až do 5 rokov, tak ako je uvedené v popise jednotlivých výrobkov.

2. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou manipuláciou, neprimeraným zaobchádzaním alebo na závady spôsobené nadmerným mechanickým opotrebením. Záruka sa tak isto nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo používaním v extrémne neobvyklých podmienkach.

3. Kupujúci je povinný všetok tovar, dodaný prevádzkovateľom, prezrieť čo najskôr po jeho dodaní a skontrolovať úplnosť dodávky. Akékoľvek odchýlky medzi dodaným tovarom a tovarom uvedenom na "Dodacom liste" je kupujúci povinný oznámiť do 3 pracovných dní prevádzkovateľovi. Po tomto termíne sa považuje dodávka za úplnú.

 

VII: Spracovanie osobných údajov

V súlade s ustanoveniami zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady /EÚ/ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov/Nariadenie GDPR/ prehlasujeme, že :

 • Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo.

 • V žiadnom prípade neposkytujeme vaše osobné údaje tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

 • Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej databáze s potrebou autorizovaného prístupu.

 • Všetci naši pracovníci , ktorí prídu do styku s vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 • Získavame od vás iba tie údaje, ktoré skutočne potrebujeme na spracovanie vašej objednávky.

 •  Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov na e-mail predávajúceho.

   

 1. Prevádzkovateľ internetového obchodu : M+S Trading SK s.r.o., Škulatétyho 12, 831 03 Bratislava

                                                               IČO: 35893001 DIČ DPH: SK2021852635

     Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.silux.sk  

 2. Sprostredkovateľ

     Kuriérska služba
     ReMax Courier Service, spol.s.r.o.
     Cikkerova 2
     841 05 Bratislava
     Slovensko
     Tel.: + 421-0850 111 911

     E-mail: info@remax.sk

     IČO: 35825456
     DIČ: SK2020225515

 
     Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi osobné údaje zákazníka v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, dobierková suma.

 3. Účel spracúvania osobných údajov

 • Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).

 • Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním tovaru.

 • Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

 • Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.silux.sk

 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.

 • Zasielanie noviniek a akcií na internetovom obchode www.silux.sk, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

 

 4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje - meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, pri registrácii firiem aj IČO a DIČ

 • Údaje pre doručenie - meno a priezvisko príjemcu, adresa doručenia

 • Kontaktné údaje:

  • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom, doručenia tovaru kuriérskou službou.

  • Adresa elektronickej pošty (e-mail) - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky a na ďalšiu komunikáciu so zákazníkom.

 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

 

 5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

     Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nieje možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

 

 6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

     Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na samotné doručenie tovaru kuriérskou službou.

 

 7. Zverejnenie údajov

     Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

 

 8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.

 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.

 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.

 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti, e-mailom, alebo osobnou návštevou v sídle spoločnosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

  • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.

  • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.

  • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.

  • Likvidáciu jej osobných údajov.

  • Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "moje konto", po prihlásení zákazníka.

  • Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. e-mailom, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.

 

VIII. Záverečné a prechodné ustanovenia

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

2. Kupujúci dáva súhlasom s obchodnými podmienkami zároveň svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracúval jeho osobné údaje na vyššie uvedené účely a vo vyššie uvedenom rozsahu. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

 

 

Y2U4ZGY5